Motto společnosti

Projektova-priprava

Motto naší společnosti "Naplníme Vaše vize..." je pro nás co do obsahu a významu těchto pojmů zákonem a pro Vás vstupní informací o naší stavební firmě - tak, jak se musela utvářet, aby uspěla na českém trhu. Díky dodržování zásad společnosti všemi pracovníky dosahuje firma velmi slušných výsledků a postavení ve svém oboru. Dodržování těchto zásad je kontrolováno pověřenou osobou a garantováno vedením společnosti.

Prvořadým cílem veškerého snažení zaměstnanců společnosti je a musí být vždy spokojený obchodní partner s trvalou důvěrou v naše výrobky a služby.
Naším jednoznačným cílem je být více než rovnocenným partnerem na trhu. Řízení jakosti je trvalým předmětem zájmu vedení společnosti a je chápáno jako jeden z nejdůležitějších nástrojů k dosažení prosperity a stability. Každému zaměstnanci společnosti je známa politika společnosti, odpovědnost za kvalitu jeho činnosti. Jen s takovoupolitikou jakosti, která se zaměřuje na všechny činnosti, je možné dosáhnout nejvyšší prosperity, produktivity a flexibility a zároveň snížení nákladů a dosahovat neustálého zlepšování kvality, postavení na trhu a spokojenosti zákazníků.

Důraz klademe na všechny naše zaměstnance, resp. jejich osobní odpovědnost při ochraně životního prostředí tím, že maximálně dodržují pravidla, zásady, nařízení a zákony dané oblasti a prevenci, kterou chápeme jako připravenost nejen lidí, ale i veškeré techniky (strojů, mechanizace, pomůcek a montážních mechanismů, vč. stavebních materiálů a jejich umístění a uskladnění), na pracovní činnosti, postupy a technologie, stavební materiály a likvidaci odpadů, které chápeme v sociálním kontextu, legislativním rámci a samozřejmě s ohledem na přírodu a její ochranu - ovzduší, vody a půdy.

Prioritou je pro nás člověk - zákazník, zaměstnanec, dodavatel, společnost. Jsme si vědomi své podnikatelské odpovědnosti v této oblasti, proto dáváme do popředí BOZP, jakožto prioritní povinnost všech zaměstnanců (chránit zdraví své i ostatních), snahu o minimalizaci rizik a úrazu účinnou prevencí, vzděláváním a dodržováním pracovních postupů (technologií). Účinnou prevencí je též dobře fungující systém kontroly, informací a znalost lidí v oblasti BOZP, správné investice do správných technologií a technického vybavení chrání, především nás všechny osobní odpovědnost všech.